บริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด
GLOBAL PROTECH CO.,LTD.
: 095-664-9196 : @global-protech : sales@global-protech.com

กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะทำปุ๋ย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ขนส่งกากอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุกากของเสีย รับซื้อกากของเสีย


ABOUT USบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยภาครัฐแก้ปัญหา กากอุตสาหกรรมที่มีการกำจัดไม่ถูกต้อง และแก้ปัญหาความไม่เพียงพอต่อความสามารถในการบำบัดหรือ กำจัดจากภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน โดยบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด ใหับริการกำจัดขยะอุตสาหกรรม กากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย และ เลือกวิธีที่ เหมาะสมที่สุด ในการบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นๆ


SCOPE OF SERVICEกำจัดกากอุตสาหกรรม ทำความสะอาดบ่อบำบัด ภาชนะบรรจุกากของเสียกำจัดกากอุตสาหกรรม
รับกำจัดกากของเสียทุกประเภท โดยรับกำจัดขยะอันตราย และ กำจัดขยะไม่อันตราย นำไปกำจัดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่โดยมีขั้นตอนดังนี้กำจัดด้วยวิธีฝังกลบสำหรับขยะไม่อันตราย (071)

ฟิลเตอร์

เศษสติ๊กเกอร์

ตะกอนดินจาก Cooling Tower

ขยะจากการรื้อถอน

ขยะทั่วไป

เขม่าบอยเลอร์

กำจัดด้วยวิธีฝังกลบสำหรับขยะอันตราย (073)

ภาชนะปนเปื้อน

กระป๋องสเปรย์

Bag Filter

กระป๋องสี

ACTIVATED CARBON

หลอดไฟเสื่อมสภาพ

กำจัดด้วยวิธีการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสม (049)

Bottom Ash

กากปูนขาว

FLY ASH

กำจัดด้วยวิธีนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ(049)

ลวดทองแดง

น้ำมันใช้แล้ว

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

กำจัดด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสม (042)

ขยะปนเปื้อน

น้ำเสีย

COOLANT

ขี้เลื่อยปนเปื้อน

ใส้กรองน้ำมัน

กากสี

กำจัดด้วยวิธี กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด (021)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(แบบผง บรรจุในถุงกระสอบ)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(บรรจุในแกลลอน 30 ลิตร)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(บรรจุในขวดแก้ว)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(บรรจุในกล่องลัง)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(บรรจุในแกลลอน 1 ลิตร)

สารเคมีเสื่อมสภาพ
(บรรจุในขวดพลาสติก)

กำจัดด้วยวิธีเผาเพื่อเอาพลังงาน RDF (043)

กล่องลังกระดาษ

ฉลากสินค้า

กล่องบรรจุภัณฑ์

เปลือกพืชผัก

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ขยะจากโรงอาหารกำจัดขยะทำปุ๋ยกากของเสียบางประเภท เช่น กากตะกอนชีวภาพ กากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและเยื่อกระดาษ รวมถึงจากโรงงานประเภทอื่นๆ หรือ กากของเสียประเภทอื่นๆที่ต้องผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือกรมพัฒนาที่ดินหรือสำนักงานรับรองมาตรฐานการผลิตการเกษตร สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการหมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน

กากอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปบำบัด/กำจัดด้วยการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ได้ เช่นกากกาแฟขี้เถ้าเยื่อกระดาษกากตะกอนแป้งกากตะกอนจาก ระบบบำบัดน้ำเสียกากตะกอนน้ำดิบตะกอนดินกากปูนขาวของเสียจากกระบวนการผลิตขี้เถ้าหม้อไอน้ำกากตะกอนชีวภาพBOTTOM ASH
ขั้นตอนการนำกากอุตสาหกรรมไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย มีขั้นตอนดังนี้1. นำกากอุตสาหกรรมตากเพื่อลดความชื้น
2. นำไปคลุกกับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยตามสัดส่วน

3. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย เช่น แร่โดโลไมต์ , มูลสัตว์ , ดินมาร์ล , ลีโอนาไดต์,ซิลิคอน , ซีโอไลน์,ดินฟอสเฟต4. เข้าเครื่องตีให้มีขนาดเล็กลง

5. ลำเลียงใส่ภาชนะเพื่อรอเตรียมปั้นเม็ด6. ปั้นเม็ดในจานปั้นเม็ดปุ๋ย

7. คัดแยกขนาด8. อบความร้อนเพื่อลดความชื้นและให้เม็ดปุ๋ยคงตัว

9. บรรจุใส่ถุงเตรียมจำหน่าย


ทำความสะอาดบ่อบำบัดบริการทำความสะอาดบ่อบำบัด การทำงานในที่อับอากาศ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คอนโด ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน โดยทีมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงการนำกากของเสียภายในบ่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทำความสะอาดบ่อบำบัด มีขั้นตอนดังนี้1. ใช้รถ Vacuum Tank ดูดน้ำเสีย ตะกอน2. รถ Super Vacuum กำลังดูดสูงในการทำงาน

3. ฉีดล้างทำความสะอาดบ่อ4. ดูดน้ำเสียจากการล้างบ่อใส่รถขนส่ง

5. ทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน6. นำของเสียจากการทำความสะอาดบ่อบำบัดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขนส่งกากอุตสาหกรรม
บริการขนส่งกากอุตสาหกรรมไปยังสถานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ด้วยรถขนส่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี วอ.8 และติดตั้งระบบตรวจติดตาม GPS เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ

รถขนส่งกากอุตสาหกรรม ที่ให้บริการ ได้แก่ ทั้ง Roll off เดี่ยว , Roll off พ่วง , Tank เดี่ยว , Tank พ่วง , รถเครน , รถสิบล้อดัมพ์ , รถกล้วย , รถกระบะ4ล้อรถขนส่งขยะ ที่ให้บริการ มีดังนี้

รถ ROLL OFF เดี่ยว
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 15 ตันเหมาะกับของเสียประเภทของแข็ง มีความชื้นน้อย เช่น กากตะกอนน้ำเสีย และของเสียที่บรรจุในถุง Big Bag , ถุงดำ , ถัง 200 ลิตร , แกลลอน , กล่อง เป็นต้น


รถ ROLL OFF พ่วง
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 27 ตัน

รถ TANK เดี่ยว
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 15 ตัน
เหมาะกับของเสียประเภทของเหลว ที่สัดส่วนของน้ำอย่างน้อย 80%


รถ TANK พ่วง
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 27 ตัน

รถสิบล้อดัมพ์เดี่ยวบรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 18 ตันรถสิบล้อดัมพ์พ่วง
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 32 ตัน

รถเครนเดี่ยว
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 10 ตัน
เหมาะกับบรรทุกของเสีย ที่บรรจุอยู่ในถุง Big Bag , ถัง 200 ลิตร , ถุงดำ
เหมาะกับบรรทุกของเสียที่มีขนาดใหญ่เช่น ท่อ , เครื่องจักร

รถเฮี๊ยบพื้นเรียบ
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 10 ตัน

รถกล้วย
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 22 ตันรถกระบะ 4 ล้อ
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 2 ตัน

รถกระบะ 4 ล้อปิดทึบ
บรรทุกของเสียได้ไม่เกิน 6 ตัน
ใส่ถัง 200 ลิตรได้ไม่เกิน 30 ถัง

ภาชนะบรรจุกากของเสีย
เนื่องจากของเสียมีหลายประเภทและปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานประกอบการแตกต่างกัน รวมถึงความแตกต่างของพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดวางภาชนะบรรจุกากของเสียด้วย บริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด จึงให้บริการ Support ภาชนะสำหรับบรรจุกากของเสียหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับประเภทกาก ปริมาณและสถานที่ ไม่ให้เกิดการหกรั่วไหลหรือเกิดอุบัติภัยระหว่างการจัดเก็บกากของเสียได้

ภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม มีดังนี้
ROLL OFF BOXROLL OFF TANK

ถุง Big Bagถัง 200 ลิตร

รับซื้อกากของเสีย
กากของเสียบางประเภท เมื่อนำไปผ่านกระบวนการบางอย่าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือ นำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับบางอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น บริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด จึงรับซื้อกากของเสีย ดังประเภทต่อไปนี้

รับซื้อขยะอุตสาหกรรมบางประเภทน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิกขออนุญาตนำไปบำบัดด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสม (042)
ทองแดงขออนุญาตนำไปบำบัดด้วยวิธี นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ(049)
ดีบุกขออนุญาตนำไปบำบัดด้วยวิธีนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ(049)
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขออนุญาตนำไปบำบัดด้วยวิธีนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ(049)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆขออนุญาตนำไปบำบัดด้วยวิธีนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ(049)CONTACT US:  
88/46 หมู่ 11 ซ.กิ่งแก้ว 37 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

  :  
095-664-9196

  :  
sales@global-protech.com

  :  
@global-protech